Cilj trajnostnega razvoja: Good Health and Well-being

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 • Word Me za partnersko povezovanje

  [SLO]

  WordMe je organizacija, ki ponuja prostor učenja novih veščin komunikacije čustev in potreb. Deluje na treh stebrih družbe – pari, otroci in zaposleni. Naš prvi produkt je WordMe za partnersko povezovanje – sklop 18 kartic, ki ponuja podporo pri iskreni komunikaciji.

  [ANG]

  WordMe is an organization that provides people with a space for learning new communication skills in expressing needs and emotions. It operates in three pillars of society: couples, children, and employees. Our first product is WordMe for couples which consists of 18 cards designed to enhance emotional expression and communication within families.

 • VuVu

  [SLO]
  VuVu je vlažilka prsti, narejena iz porozne nizko-temperaturno žgane gline. VuVu čisti in optimizira porabo vode in deževnice tako pri notranjih kot tudi zunanjih rastlinah in nudi optimalno vlažnost prsti glede na potrebe rastline.

  [ANG]
  VuVu is a plant irrigator made from porous low-temperature fired clay. VuVu cleans and optimizes the use of water and rainwater for both indoor and outdoor plants, providing optimal soil moisture based on the plant’s needs.

 • Think4Two

  [SLO]

  Razvijamo aplikacijo, ki bo na enem mestu nudila znanstveno podprte, praktične ter delno personalizirane prehranske nasvete od obdobja načrtovanja zanositve do prehrane malčka. Z uporabo aplikacije se lahko izboljšajo plodnost, počutje (bodočih) staršev in dolgoročno zdravje otroka ter oblikujejo zdrave prehranske navade znotraj družine.

  [ANG]

  We are developing an app that will provide science-based, practical, and semi-personalised nutritional advice in one place, encompassing every stage from pre-conception planning to a toddler’s diet. Using the app can improve fertility, the well-being of (future) parents, the long-term health of the child and create healthy eating habits within the family.

 • Pia Terapia

  [SLO]
  Pia Terapia: Inovativna AI terapevtska pomočnica, ki ponuja podporo duševnemu zdravju 24/7. Izboljšanje terapije s pomočjo pri oblikovanju navad, čustveni higieni in osebnem razvoju. Neprecenljivo orodje za terapevte in prijazen pomočnik za uporabnike.

  [ANG]
  Pia Terapia: An innovative AI companion offering 24/7 mental health support. Enhancing therapy by aiding in habit formation, emotional hygiene, and self-development. An invaluable tool for therapists and a friendly aid for users.

 • KuraKoda

  [SLO]
  Platforma z zabavno videovsebino, ki predstavlja mnenja ljudi o aktualnih družbenih temah. Promocija konstruktivnega diskurza in razumevanja do raznolikosti življenjskih slogov.

  [ANG]
  A platform with entertaining video content featuring people’s opinions on current social topics. Promoting constructive discourse and understanding of diverse lifestyles.

 • inshift

  [SLO]
  Inshift je orodje za dobro počutje in produktivnost, ki izmenskim delavcem in organizacijam pomaga pri pripravi ter sledenju urnikom, ki so usklajeni s človeško biologijo in potrebami po okrevanju.

  [ANG]
  Inshift is a well-being and productivity tool helping shift workers and organizations create and stick to schedules aligned with human biology and recovery needs.

 • (Za)upam.si

  By training (bio)psychologists in the field of online psychological counseling we are addressing the distress of Slovenians who face excessively long waiting lines in the field of seeking help when dealing with mental health issues.

  Z usposabljanjem (bio)psihologinj za področje izvajanja psihološkega svetovanja preko spleta nagovarjamo stisko slovencev, ki se soočajo s predolgimi čakalnim vrstami na področju iskanja pomoči ob soočanju s težavami v duševnem zdravju.

 • Silway

  Znižujemo socialno izolacijo starejših in oseb z demenco s pomočjo:

  – specializiranih družabnih iger

  – znanj o možganskem treningu in primerni komunikaciji s starejšimi/osebami z demenco, ki jih predajamo socialnim oskrbovalcem in svojcem preko online izobraževanj

  We reduce the social isolation of the elderly and people with dementia with the help of:

  – specialized board games

  – knowledge about brain training and appropriate communication with the elderly/persons with dementia, which we pass on to social care workers and relatives via online training

 • OptiLife

  OptiLife rešuje probleme, ki so bili v delovnih okoljih do sedaj zanemarjeni ali spregledani, podjetjem pa ponudi rešitve, ki bodo dobrobit zaposlenih dvignile na še višjo raven – delovna okolja znotraj raznolikih podjetij obogati s psihološkim znanjem in tako življenja delavcev naredi psihološko prijaznejša.

  OptiLife solves problems that have been neglected or overlooked in work environments, and offers companies solutions that will take employee well-being to an even higher level – enriching work environments within diverse companies with psychological knowledge to make workers’ lives more psychologically friendly.

 • Kookidi

  Kookidi bogati življenje družin, ker verjamemo, da se mir na svetu začne z mirom in ljubeznijo v družini. S podpornimi programi tečaja masaže dojenčka in spletnega članstva (začnemo septembra) damo mladim staršem odskočno desko in oporo, da lahko začnejo še bolj zaupati vase in lahko svojo vlogo opravljajo lahkotnejše. Ob strani jim stojimo tudi z informacijami o razvoju otroka. Te so del paketov, ki pridejo na dom vsaka dva meseca od rojstva otroka do 6 let. V paketih združujemo informacije o otrokovem razvoju ter igrače in pripomočke, s katerimi starši otroka podprejo pri naravnem toku razvoja.

 • Vez

  [si]

  Ustvarjamo skupnost, ki iskalce pomoči na področju duševnega zdravja, povezuje z najustreznejšimi prostimi strokovnjaki in jih skozi proces, do končne izbire, celovito podpira.

  [eng]

  We are creating a community that connects people seeking help in mental health with the most suitable available experts and comprehensively supports them throughout the process of choosing.

 • FITKO

  Sprememba prehrane v osnovnih šolah, predvsem, da bi obroki vsebovali manj sladkorja in bi bili bolj uravnoteženi. Hrano bi zagotavljali lokalni pridelovalci. Otrokom, staršem, učiteljem bi se nudile delavnice in predavanja o prehrani.

  Changing the diet in primary schools, especially so that meals contain less sugar and are more balanced. Food would be provided by local growers. Workshops and lectures on nutrition would be offered to children, parents, and teachers.

 • Charify.art

  Charify.art je crowdfunding platforma, ki povezuje umetnost in positive impact projekte. S kombinacijo preverjenih crowdfunding praks in tehnologij, kot so NFT-ji in decentraliziranie finance bomo pomagali projektom do njihovih ciljev.

 • JAZ INTIMI

  [SLO]
  Ker spolna vzgoja v slovenskih šolah ni takšna, kot je potrebna, da mlada oseba razume spremembe svojega telesa, da zna poiskati primerno zaščito in se počuti samozavestno v svojem telesu, želimo to temo v šolah nadgraditi in izboljšati. V ta namen bo nastal preventiven, celosten in inkluziven program spolne vzgoje za osnovnošolce.

  [ENG]
  Sex education in Slovenian schools is not what a young person needs to understand changes, being safe and feeling comfortable in their body. JAZ INTIMI is a program that wants to improve sex education in Slovenian schools. The main goal is to create a preventive, comprehensive, and inclusive sex education program for children in primary schools.